قلک پویش ملی درختیاری

با تشکر از مشارکت شما، درخواست مدد به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

پویش ملی درخت یاری، جنبشی مردمی با هدف سنت حسنه کاشت نهال، فرایندی در راستای یاریگری اجتماعی محسوب میگردد که مبنتی بر بهره برداری از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی، با رویکرد بهبود معیشت افراد کم برخوردار و همچنین توجه به مقوله محیط زیست در راستای پیشرفت همه جانبه کشور در تمامی ابعاد، پایه ریزی گردیده است.